OLAY, KAZA, HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKLARI ARAŞTIRMA VE BİLİRKİŞİLİK DERNEĞİ 

TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Derneğin Adı, Merkezi ve Şubesi  

Derneğin Adı : OLAY, KAZA, HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKLARI ARAŞTIRMA ve BİLİRKİŞİLİK DERNEĞİ ’dir.

Kısa Adı : OKABİL’dir.

Derneğin Merkezi : Derneğin merkezi Ankara’dır. 

Derneğin Şubesi : Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve temsilci atayabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Made 2 – Derneğin Amacı

 1. Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışıyla, O’nun inkılâp ve ilkelerini, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığını, refahını, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmini, Millet iradesinin mutlak üstünlüğünü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu,
 2. Bu millet adına, kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzenin dışına çıkamayacağını; Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyeceğini, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğunu, üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu;
 3. Hiç bir faaliyetin, Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Devletin ve ülkesiyle bölünmezliği esasını, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağını; 
 4. Her Turk vatandaşının Anayasamızdaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunu; 
 5. Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetler de, millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğunu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğunu,
 6. Fikir, inanç ve kararlarıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, demokrasiye âşık olan Derneğimiz, bu amaç doğrultusunda, Anayasamıza aykırı her türlü Olay, Kaza, Anlaşmazlıklarda Bilirkişilik, Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık hizmetleri ile ilgili çıkarılacak yasaların ve çıkacak yasalarla ilgili yönetmenliklerin hazırlanması, yapılan düzenlemelerin uygulanma doğruluklarının araştırılması, 
 7. Devletimizin, Milletimizin, Kurum, Kuruluş ile diğer kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşların 3.kişilerin temel hak ve özgürlüklerine atıfta bulunarak suç isnat edilmesi halinde gerçek suç ve suçluları bulmak adına Bilirkişilik gerekmesi halinde dedektiflik hizmetimizle katkıda bulunmak, amacı ile kurulmuştur.

Bu öncelikle amacımız, Derneğimizi kamu yararına çalışan dernek olması için, OKABİL DERNEĞİNİ, Ülkemizdeki temel hak ve özgürlükleri sağlamak adına, Bilirkişilik ve dedektifliği meslek haline getirerek etik kurallarını belirlemek, uluslararası meslek standartlarına uygun olarak mesleğin gelişmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak ve uygulanmasını koordine etmek, üyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma, mesleki, bilimsel, akademik, hukuksal temelde, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, alanında nitelikli personel yetiştirmek ve eğitimlerini sağlamak, milletimizin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan suç ve suçlular tespit ederek, haklarında, her türlü hukuksal girişimi yapmak, gerekirse üniversitelerle işbirliği yaparak araştırmalarına katkı sağlayacak yardımları yaparak temsil etmek, gerektiğinde dava açmak veya açılan davalarda tarafsız olarak hizmet vermek, Devletimize karşı işlenen suçlarda istenmesi halinde bilirkişilik hizmeti sunmak, Bilirkişilik ve dedektiflik isteyen alanlarda yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak ve kurulacak her türlü komisyonlarda yer almak. Yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmektir.

Madde 3–Kapsam: Bu Tüzük Anayasamıza aykırı her türlü Olay, Kaza, Anlaşmazlıkları, Dedektiflik, Bilirkişilik ve Danışmanlık hizmetlerini, şube veya temsilcilikleri, genel kurul toplantıları, uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, suç ve suçluları bulmada bilirkişilik ve dedektiflikle ilgili izne tabi faaliyetleri, vakıf ve lokal açma, sandık kurma ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Madde 4-Çalışıma Konuları: Dernek, kuruluş felsefesi ve Tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve her türlü çalışma konularını gerçekleştirmek üzere çalışma ve faaliyetlerini aşağıda sıralanan konularda gerçekleştirecektir.

 1. Derneğimizin çalışma ve kamu yararlı dernek olma amacı ve alanına giren konularda oluşturacağı organizasyon yapısını ve insan zincirini faaliyete geçirerek çalışmak, bu amaçla eğitimli alt ve üst kadrolar oluşturmak, bu çalışmaları için başka dernek, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşmak, gerekli gördüğü hallerde, ihtiyacı kadar personel çalıştırmak, amaca uygun olarak taşınmazlar satın almak, kiralamak, ipotek etmek, kiraya vermek, işletmek ve tefriş etmek, amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmak için iktisadi işletmeler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, üyelerinin gereksinmelerini gidermek amacı ile lokal, dinlenme tesisleri, misafirhane gibi sosyal tesisler kurmak,
 2. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve desteklemek, mesleki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 3. Üyeleri arasında maddi ve manevi yönden dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak, mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve ortak mesleki bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 4. Kamu sektöründeki faaliyetinin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde icra edilebilmesi, güçlü ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ortak bir platform oluşturmak, üyelerine bu konularda destek vermek ve yardımcı olmak,
 5. Üyelerinin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Denetim alanında ki uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki iç denetim sistemi ve uygulamalarıyla ilgili sorun ve aksaklıkların, yetersizliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek ve kamu denetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak,
 7. Denetim konusundaki gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri doğrultusunda Türkiye’deki iç denetim düzenleme uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, üyelerini, yetkili mercileri ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek, iç denetime ilişkin mevzuat ve denetim uygulamalarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek, bilimsel organizasyonlar düzenlemek, düzenlettirmek veya düzenlenen organizasyonlara katılım sağlayarak bilirkişilik hizmeti vermek,
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
 9. Kamu kaynaklarının, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması ve yönetilmesi, kamu varlıklarının korunması için yolsuzluk, usulsüzlük, israf, suiistimal ve kötü yönetimin, her türlü hukuk dışı uygulamaların önlenmesi amacıyla!. Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini izlemek, yasal ve yönetsel düzenlemeler ile uygulamalar konusundaki eksiklik, aksaklıklar ile kötü uygulamalar konusunda yetkili mercileri ve ilgilileri ile beraber kamuoyunu da bilgilendirmek, alınması gerekli tedbirler, yapılması gereken düzenlemeler konusunda öneriler geliştirerek bilirkişilik veya dedektiflik hizmeti vermek,
 10. Mali yönetim, iç kontrol, Mali kontrol, iç denetim, dış denetim, bütçe, harcama mevzuatı, performans yönetimi, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama, risk yönetimi, denetim standartları, meslek ahlak kuralları, denetim türleri ve yöntemleri gibi konularda mesleki,  bilimsel nitelikli çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Bu konulardaki ulusal ve uluslararası çalışma ve yayınları izlemek, üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunmak, gerekli görülenleri yayımlamak, üyelerinin bu alanlardaki fikri çalışmalarını teşvik etmek,
 11. Hizmetin itibar ve saygınlığının korunması, hizmet bağımsızlığının sağlanması, mesleki güvencenin korunması ve geliştirilmesi, ehil kişiler tarafından yürütülmesi, mesleki faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlar ve etik kurallar ile ilgili hukuk kuralları doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,
 12. Mesleki standart, ahlak kuralları, gelenek ve ilkelerinin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak, denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde icra edilebilmesi, modern denetim uygulama ve metotlarının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu konuda yetkili mercilerle işbirliği yapmak,
 13. Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve iyileştirilmesi, faaliyetinin geliştirilmesi, sorunlarının çözümü için üyelerini ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek, kamuoyu oluşturmak ve gereken diğer her türlü girişimde bulunmak,
 14. Mesleğinin tanıtımı amacıyla sanatsal faaliyetleri yapmak, yaptırmak veya desteklemek, reklam filmi, kamu spotu çekimlerinin yapmak, yaptırmak veya desteklemek
 15. Milletimizin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan suç ve suçluları tespit ederek, gerekli önlem alınmasını veya haklarında işlem başlatılmasını sağlamak. Konunun bilirkişilik veya dedektiflikle çözülebilecek durum içinde olması halinde gerekirse üniversitelerle işbirliği yaparak, konu hakkında gerekli çözüm önerileri sunmak. İstenmesi halinde, Bilirkişilik hizmeti vermek. Her türlü hukuksal girişimi yapmak veya yaptırtarak adaleti temsil etmek. Gerektiğinde dava açılmasını sağlamak veya açılan davalarda tarafsız olarak hizmet vermek,
 16. Devletimize karşı işlenen suçların tespit edilmesi halinde! Gerekli önlem yada önlemlerin alınması, Kişi veya kişiler hakkında işlem başlatılmasını sağlamak. Konunun bilirkişilik veya dedektiflikle çözülebilecek Bir durum içinde olması halinde gerekirse üniversitelerle işbirliği yaparak konu hakkında gerekli çözüm önerilerini sunmak, her türlü hukuksal girişimi yaptırmak, istenmesi halinde konu hakkında bilirkişilik ve dedektiflik hizmeti sunmak.
 17. Bilirkişilik ve Dedektiflik isteyen alanlarda yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak ve kurulacak her türlü komisyonlarda yer almak.

Madde 5 – Çalışma Biçimleri: Amacına uygun olarak, gerekli yerlerden izin almak ve kanuni gereğini yerine getirmek şartıyla, Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi ve kamuya yararlı dernek olabilmesi için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur ve gerekli çalışma biçimlerini uygular:

 1. Kamusal kontrol mekanizmalarının yeterli ve etkin bir şekilde işletilmesi, gerekli önlemlerin alınması, mali saydamlığın sağlanması, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yolsuzluk, usulsüzlük, suiistimal ve israfa karşı korunması, hukuk kurallarına uyulması,
 2. Kamu hizmetlerindeki kalitenin arttırılması, kamu idarelerinin yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kamu görevlilerince etik kurallara uyulmasının sağlanmasına yönelik olarak kamuoyunun, yetkili mercilerin ve kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 3. Derneğin amaçlarıyla bağlantılı olarak kamu yönetimi, mali yönetim ve kontrol sistemi, kamu denetimi, teftiş faaliyetleri, iç denetim, denetim tür ve metodolojileri, gelir ve gider mevzuatı, kamu gelir ve harcama politikaları, bütçe uygulamaları gibi alanlarda teorik ve uygulamaya dönük inceleme, araştırma, etüt gibi çalışmalar yapılması veya yaptırılması, araştırma sonuçlarının üyeler ve kamuoyuyla, ilgili kamu idareleriyle paylaşılması, sistem önerileri ve tavsiyeler konusunda bilirkişilik hizmeti verilmesi ve kamuoyu oluşturulması,
 4. Mesleki liyakatin korunması için üyelerin teşvik edilmesi, bu amaçla iç denetime ilişkin düzenleme ve uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, üyelerin, yetkili mercilerin ve kamuoyunun bu konularda bilgilendirilmesi,
 5. İç denetim uygulamaları ve iç denetçilik mesleğinin icra edilmesindeki sorun ve aksaklıkların çözümü için ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması,
 6. İç denetim faaliyetinin ve iç denetçilik mesleğinin tanıtılması, geliştirilmesi ve özendirilmesi, denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar ile hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde icra edilmesi, denetim bağımsızlığının güçlendirilmesi,
 7. Gerek görülmesi halinde iç denetim alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi üzerine kuruluş, birim veya araştırma geliştirme merkezi yahut enstitü kurulması, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak kalite güvence ve geliştirme programları oluşturulması ve geliştirilmesi, bu konularda kamu idarelerine veya diğer kuruluşlara değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 8. Üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kooperatif kurulmasına öncülük edilmesi,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetlerin kabul edilmesi, yurt içinden ve yurt dışından şartlı veya şartsız bağış alınması,
 10. Dokümantasyon merkezi oluşturulması, 
 11. Gerek görülmesi halinde ücret mukabili hizmet satın alınması veya işçi çalıştırılması,
 12. Üyeleri arasında münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesinde yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. düzenlenmesi veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarının sağlanması,
 13. Üyelerin uluslararası geçerliliği bulunan mesleki sertifikaları alma yönünde teşvik edilmesi ve bunun için gerekli çalışmaların yapılması ve desteklenmesi,
 14. Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili konularda üyelerin, kamuoyunun, ilgililerin ve yetkili mercilerin aydınlatılması, serbestçe tartışma zemini oluşturulması gayesiyle, her türlü toplantı, Platform, forum, konferans, sempozyum, panel, kurultay, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesi,
 15. Kamunun ihtiyacı olan her türlü bilirkişilik hizmet sertifikası almak için bilirkişi adayı belirleme sınavı ve sertifika sınavlarına katılacak kamu görevlilerine yönelik olarak hazırlık kursları, eğitim ve seminer çalışmalarının yürütülmesi,
 16. Üyelerin mesleki sorunlarının çözümünde gerekli çalışmalarda bulunulması, çalışma koşullarının, hukuki ve mali haklarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirerek, gerekli girişimlerde bulunulması,
 17. Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak üyeler adına dava açılması veya bu münasebet dolayısıyla açılan davalardan dolayı husumete ehil olunması, sorun ve uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasında sulh yoluyla çözülmesi için ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,
 18. Üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve takibinde veya hukuki yardım gereken durumlarda idari veya yargısal olaylarda üyelerin temsil edilmesi veya ettirilmesi,
 19. Derneğin amaçları doğrultusunda mesleki dergi, kitap gibi yayınların hazırlanması, mevzuat değişikliklerinin takibi için mevzuat külliyatlarının oluşturulması, üyeleri bilgilendirme amaçlı bülten ve duyuruların hazırlanması, bunların her türlü iletişim araç ve tekniklerini kullanmak suretiyle yayınlanması, yayın hizmetleri için yayın kurulunun oluşturulması ve telif haklarının tesis edilmesi gibi tasarruflarda bulunulması,
 20. Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri kuruluş, birlik, dernek platform gibi teşekküllerle işbirliği yapılması, ortak çalışmalar yapılması, projeler oluşturulması, organizasyonlar tertip edilmesi,
 21. Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için platform-ların oluşturulması,
 22. Mevzuatın gerektirdiği izinleri alarak uluslararası ve yabancı meslek kuruluşlarına üye olunması ve bunlar nezdinde üyelerin temsil edilmesi, ulusal düzeydeki meslek kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerde bulunulması,
 23. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütülmesi,
 24. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iç denetim birimleri ile diğer birimlerinin eğitim, seminer, danışmanlık gibi talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunması, bunun için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 25. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli kaynakları sağlamak için ortaklıkların kurulma, ortak girişimlerde bulunulması, ticari ve iktisadi işletmelerin kurulması ve işletilmesi,
 26. Gerek görülmesi durumunda Birlik, vakıf, sandık, federasyon kurulması veya kurulu bir federasyona katılması, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer tesis ve işletmelerin kurulması,
 27. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurulması, lokal açılması ve bunların teftiş edilmesi,
 28. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şube veya temsilcilikler açılması,
 29. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınların temin edilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi,
 30. Üyeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. düzenlenmesi veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarının sağlanması,
 31. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edilmesi gibi hukuki tasarruflarda bulunulması,
 32. Ülkemizde toplumsal yardımlaşmayı gerektiren konularda dernek üyelerini temsilen yardım faaliyetlerine katılması, şartlı veya şartsız bağışta bulunulması, 
 33. Derneğin tanıtımı için, üyeler, özel sektör ve diğer iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunulması,
 34. Dernekçe, Dernekler Mevzuatı ve ilgili düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesi,bu faaliyetlerin gerektirdiği nitelikteki çalışma biçim ve yöntemlerinin kullanılması,

Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunun her türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde kıyaslamalar ve monografik araştırma ve incelemeler yaparak, Herhangi bir Kişi, Toplum, yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. Olay kaza anlaşmazlıklar her yönüyle incelenir; araştırılır. Bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır.

           Bilirkişi ve dedektiflerimiz, “vaka” tek bir olayı ele alarak ayrıntılı biçimde inceler. Elde edilen bilgiler, benzer durumlarda da geçerlidir varsayımı kullanılır. İncelemelerimiz Toplumsal olaylar için ise iki yaklaşımla yapılır.  

a) Zaman derinliği: Zaman derinliği araştırması bir olayın zaman boyutu içinde incelenmesidir.

b) Zaman kesiti araştırmaları; olayın farklı toplumlarda aynı zaman dilimi içerisinde incelenmesi de zaman kesiti incelemesi yapılır.Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, Vatandaşların veya 3. Kişilerin, kişisel, kamusal veya toplumsal, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meselelerini inceler suç yada suçluları tespitini yapar veya yaptırır.

         Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, Vatandaşların veya 3. Kişilerin, kişisel, kamusal veya toplumsal, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuki meselelerin çözümünde, mesleki bilimsellik isteyen alanları, teknik ve metot kullanmak suretiyle bilimsel incelemeler yaparak, suç yada suçluları tespit eder yada ettirir.

Madde 6 – Üye Olma: Adli ve ticari sicili temiz olması şartı ile fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye veya onursal başkan olarak kabul edilebilir.

Onursal Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında mesleğe, ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydaları sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile Onur üyeliği unvanı verilebilir. Onur üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Onur üyeleri istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler. Onur üyeleri derneğin tüm olanak ve faaliyetlerinden yararlanır.

Üyelerin Yükümlülükleri:  Dernek ile her bir üye arasında  Kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar: dernek amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine ve etik kurallara, Genel Kurul Kararlarına, Yönetim Kurulu Kararlarına, yönetmelik ve talimatlara uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

Madde 7- Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş aidat ve diğer borçlarını sona erdirmez.

Madde 8- Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,
 2. Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı düşmanca tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma,
 3. Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır. 
 4. Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyeliği ve varsa yetkileri askıya alınır.
 5. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 6. Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma ve belirlenen Etik kurallara, Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmelik ve talimatlara aykırı davranma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

Dernek  Organları

Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul, 

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

Madde 10 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Yeri: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu Ankara ilinden başka yerde toplanamaz.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 11 – İlk Genel Kurul Toplantısı: Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve diğer belgelerde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumunda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde Derneğimiz, ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur.

Madde 12 – Genel Kurul Toplantıları : Genel Kurul : Olağan Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca yapılan çağrıda belirlenen gün ve saate olağan olarak toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılması zorunlu çağrı ile 1 (bir) ay içerisinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu veya dernek üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise; Denetleme Kurulu veya Genel Kurul’un toplanması isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 13 – Çağrı Usulü : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 14 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Madde 15 – Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yapılan ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.Açılıştan sonra, toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır, yeter sayının bulunduğu anlaşılması üzerine toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler Divan Başkanı ve başkan vekilleri ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan başkanlığına kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Madde 16 Oy Kullanma: Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 17 Söz İsteme Ve Kullanma Hakkı: Genel Kurul’da üye tarafından dernekte yapılan işlemlere dair soruya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermek zorundadırlar. Söz isteyen üyeye, sırasıyla, usul hakkında söz isteyenler ile salahiyetli organların sözcülerine tercihen söz hakkı verilir. On üyenin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti beş dakikadan az 30 dakikadan fazla olamaz.Toplantıyı yöneten Divan Başkanı gündem müzakere edilirken fikrini açığa vuramaz, ancak oyunu kullanabilir.Eğer müzakereye iştirak etmek ister ise o maddenin müzakeresi sona erinceye kadar yerini başkan vekiline terk ederek konuşma sırasına girer.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 18 – Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 19 –Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanacaktır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin uluslararası ve ulusal düzeyde mesleki alanda faaliyet gösteren federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Derneğin diğer organlarını denetlenmesini, onları haklı sebeplerle görevden alınması,
 15. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür, İptal, alma son verme, kabul etme yetkilerini kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20 – Yönetim kurulu beş asıl ve beşyedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Gerekli görülen konularda kurullar oluşturarak çalışmalarını koordine etmek,
 5. Dernek faaliyetleri ve mesleki eğitimler için gerekli yazılı materyaller hazırlamak,
 6. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını veya kapatılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 21- Denetim Kurulu genel kurulca seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üç yıllık bir süre için seçilir.Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üye, yerine geldiği üyenin görev süresi boyunca hizmet verir.Denetleme Kurulu seçildikten sonra kendi arasında bir görev bölüşümü yapar, en az yılda bir yapacakları denetimin sonuçları üzerine bir rapor hazırlar ve bu raporları Genel Kurul Toplantısında sunar.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, derneğin defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol etmek,
 2. Dernekler Kanunu’na göre tutulması gereken defterler ve Derneğin hesapları üzerine rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunmak.
 3. Yetki dâhilindeki konularla ilgili olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 22-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

           Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. ( a ) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 23-Gelir ve gider belgeleri;Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. 

Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Beyanname Verilmesi

Madde 24-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 25-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 26-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 28-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri 

Madde 29-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 30- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.  Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 31-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 32- Temsilcilik Açma: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 33-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 34-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, Yıllık olarak ta 120.TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.        

Madde 35- Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projeler: Derneğimiz, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. 

Derneğimizin projeleri, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte özellikte olacaktır

Derneğimizle yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğimiz, eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü derneğimiz temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile derneğimizin yürütecekleri ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin denetlenmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından olabileceği gibi, mülki idare amirleri tarafındansa denetlenebiliriz.

Madde 36 – Platformlar: Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. Platformları oluşturulabilmek için yetkili organlarımızca alınacak kararlarda, derneğimizi temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

Madde 37 – Yurt açma: Derneğimiz, üyelerin talebi Genel kurulun kararı ile tüzüğümüz amacı doğrultusunda Yurt açması halinde, Milli Eğitim Bakanlığından ve valilikten almış oldukları yurt açma izin belgesi alır. Alınan izin belgesi, alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde dernekler birimlerine vererek gönderir.

Madde 38 – Yardım toplama faaliyeti: Dernekler yönetmeliğinin Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yapacakları yardım toplama faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verirmaddesine istinaden faaliyet ve faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verilecektir.

Madde 39 – Parasal hadleri yeniden değerlendirme: Derneğimiz, yönetmeliğin “Madde 101: Yönetmelikte belirtilen parasal hadler, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanır. Ancak, güncellemede bir TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmaz.hükmüne göre değerlendirme yapacaktır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 40– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ TASFİYE HALİNDE OLAY, KAZA, HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKLARI ARAŞTIRMA VE BİLİRKİŞİLİK DERNEĞİ ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği

Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


Alaaddin YETİŞEN
Başkan
Murat Rasim SERES
Başkan Yardımcısı
Çağrı Erdoğan SERES
Sekreter
Vedat YALÇINKAYA
Sayman
Mehmet ŞİMŞEK
Üye
Alper ÇEPNİ
Üye
İsmail Hakkı ARICA
Üye